هاستینگ کامل برای سایت های وردپرسی

هاست 300 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 300 مگابایت حجم
 • 3000 مگابایت پهنای باند
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس
هاست 100 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 100 مگابایت حجم
 • 1000 مگابایت پهنای باند
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس
هاست 200 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 200 مگابایت حجم
 • 2000 مگابایت پهنای باند
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس
هاست 500 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 500 مگابایت حجم
 • 5000 مگابایت پهنای باند
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس
هاست 1000 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 1000 مگابایت حجم
 • 10000 مگابایت پهنای باند
 • 2 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس
هاست 2000 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 2000 مگابایت حجم
 • 20000 مگابایت پهنای باند
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس
هاست 3000 مگابایتی

کلیه امکانات نامحدود

 • 3000 مگابایت حجم
 • 30000 مگابایت پهنای باند
 • 4 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • Hetzner آلمان محل سرویس